01 Nisan 2020 Çarşamba

SGK’DAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından SGK iş ve işlemleri hakkında kamu kurum ile kuruluşları ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi

25 Şubat 2020 Salı 08:45
SGK’DAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından SGK iş ve işlemleri hakkında kamu kurum ile kuruluşları ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Ramazan Turan, katılımcıları bilgilendirdi. Muhtasar Beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini ifade eden Ramazan Turan, bu usul ve esaslara göre Türkiye Geneli tüm illerin 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle bu uygulama geçtiğini hatırlattı.
SGK İşveren Servisi Şefi Celal Bekar ise, katılımcılara sunum yaptı. 5510 Sayılı Kanunun 31.05.2006 tarihinde kabul edildiğini hatırlatan Celal Bekar, "16/6/2006 tarih 26200 sayı ile resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı kanunun amacı ve kapsamı, amaç, bu kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir" dedi.
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLME SÜRESİ
Celal Bekar şunları kaydetti, "İşverenler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacaklara ilişkin, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar bildirilmesi gerekmektedir. 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 7'nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren, 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları valilik onayı ile göreve başladıkları tarihten itibaren başlatılacak olan güvenlik korucularına ait işe giriş bildirgesinin, valilikler veya kaymakamlıklarca e-sigorta yolu ile '33-Güvenlik korucusu' sigortalılık kodu seçilerek verilmesi gerekmektedir. Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermekte, sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin ise Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde Kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi (EK-10) ile e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Kamu idarelerince; 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan personel, dış temsilciliklerde istihdam edilmekte olup temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler, Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli personelden uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, hakkında işten ayrılış bildirgesinin sigortalılığının sona ermesinden itibaren üç aylık süre içinde kuruma verilmesi gerekmektedir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Güvenlik Korucuları ile ilgili olarak işten ayrılış bildirgelerinin de sigortalının görevinin sona ermesi, istifa etmesi, 55 yaşını doldurması veya ölümü halinde bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin, işyerinin özel sektöre ait bir işyeri olması halinde, en geç hizmetlerin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23'üne kadar yeni bildirge ekranı olan «E-Bildirge-V2) programından gönderilmesi gerekir.
İşyerinin resmi nitelikteki bir işyeri olması durumunda ise sigortalılar ücretlerini ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığında hak ettiklerinden, aylık prim ve hizmet belgeleri en geç çalışma döneminin sona erdiği tarihi izleyen ayın 23'üne kadar yeni bildirge ekranı olan «E-Bildirge-V2) programından gönderilmesi gerekir. Aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi gereken sürenin son günü resmi tatile rast gelir ise, belgenin gönderilme süresi resmi tatili takip eden ilk iş gününe kadar uzar.
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TANIMI VE VERİLME ŞEKLİ
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, Kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar Geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklar: Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler Genel Bütçeli Kuruluşlar, 28, 46 ve 47 numaralı belge türüyle bildirim yapan İş-Kur Genel Müdürlüğü, Ek-9 uncu madde kapsamında kolay işverenliğe geçen ev hizmetleri ve konut kapıcılığı işyerleri, 4/c kapsamındaki memurların bildirimi bu kapsamda değildir. 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için alınacak şifre ile; hizmet erbabına yapılan ödemeler için yapılacak vergi kesintisi ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları bildirilebilecektir. 1003 B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için şifre alan işverenler/mükellefler diğer vergi kesintilerini 1003 A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildireceklerdir. Söz konusu işverenin ayrıca kira geliri bulunmaktadır.
Bu durumda; 10 adet sigortalı ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları yönelik 1003 B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Kira Gelirinden kaynaklı vergi kesintisi ise 1003 A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilecektir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecek
29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26'ncı günü saat 23.59'a kadar, İçinde bulunulan ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26'sı saat 23.59'a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir.
İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI
İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi Sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. İş kazasının 4'üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) bendi ile 5'inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç iş günü içinde, kuruma bildirilir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, iş kazası vakaları işverenlerce kazayı takip eden üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirimin, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sigortalılar için yapılması amacıyla hazırlanan program, www.sgk.gov.tr – e-SGK – Kamu - Memur Personelin İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim İşlemleri (https://uyg.sgk.gov.tr/IsKazasiBildirimISV4C/) adresinde uygulamaya açılmıştır. Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.
Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.
(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde "İŞVEREN" menüsü, "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi", "Kullanıcı Şifre Ekranı", "Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri", "Giriş" bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer, hükmü getirilmiştir.
(1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde "İŞVEREN" menüsü, "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi", "Kullanıcı Şifre Ekranı", "Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri", "Giriş" bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
(2) Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer, hükmü getirilmiştir."


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Muş Manşet olarak belediye seçim anketi yapmalı mıyız?

  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  • Muş Manşet Gazetesi - Muş Haber - Yerel Haber - Son Dakika Haberleri - Güncel Haber - Muş Haberleri - Muş - 28 Mart 2020 Manşeti
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV