07 Temmuz 2020 Salı

MUŞ OVASI ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI YAYINLANDI

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muş Valiliği işbirliği ile düzenlenen ‘‘Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” yayınlandı

27 Kasım 2019 Çarşamba 19:11
MUŞ OVASI ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI YAYINLANDI
Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muş Valiliği işbirliği ile düzenlenen ‘‘Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” yayınlandı

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın kongre onursal başkanlığını yaptığı ve kongre düzenleme kurulu başkanlığının Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ tarafından gerçekleştirildiği Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi’nde sunumu yapılan bildirilerin özetleri “Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” başlığı altında yayınlandı.
Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’nda Muş’un ve bölgenin kalkınmasına yönelik tarımdan hayvancılığa birçok konu hakkında çözüm önerilerinin konuşulduğu, ulusal-uluslararası akademik düzeyde birçok katılımın sağlandı.
Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi’nin düzenleme kurulu başkanlığını Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Fakülteler Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ yaptı. Rektör yardımcısı Karadağ yayımlanan kitabın önsöz kısmında şu ifadelere yer verdi; “İnsan medeniyeti ve hatta dünya üzerindeki canlılık topraksız düşünülemez. Canlılığın en temel varoluşsal nedeni olan toprak; aynı zamanda insanın kültür, din ve medeniyetinin ana parçasıdır. İnsanın toprakla olan üretim ve mülkiyet ilişkisi, tarih boyunca yeniden şekillenmiştir. Toprağı, bitkiyi ve hayvanı yerinde kontrol edip üretime yönelik işleyebilen insan, yerleşik hayata geçmenin bir sonucu olarak köyler, şehirler ve hatta imparatorluklar kurmuştur. Tarım adı verilen bu yeni etkileşim biçimi “medeniyetlerin” doğmasına neden olmuş ve böylece insanlık, kendi varlık serüveninin sürekli olan işaretlerini zamana karşı koyacak şekilde mekâna nakşetmiştir. Ülkemizde insanın doğayla olan etkileşiminin ara yüzü olan tarımın değişim seyri, dünya ile yarışır düzeye henüz ulaşmamış ise de özellikle son yıllarda gelişen kitle iletişim araçları ve teknoloji sayesinde ülkemiz, “küçük bir kasaba” haline gelen dünyadaki tarımın mevcut durumundan ve uygulamalardan etkilenmektedir. Bu bağlamda tarım ile ilgili aktiviteler ve tarımsal bilgi üretimi devlet hiyerarşisi içerisinde iki ana kanal üzerinden gelişmektedir; Üniversiteler ve Tarım ve Orman Bakanlığı... Ülkemizde 40’ın üzerinde farklı adlar altında Ziraat Fakültesi bulunmakla birlikte, 2017 yılında Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) ile Türkiye’de tarımsal potansiyel açısından en önemli illerinden birisi olan Muş‘un tarımda teknolojik gelişmelerden ve değişimlerden faydalanması amaçlanmıştır. Muş, tarım potansiyeli açısından Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olmasına karşın bu alt yapıya uygun bir teknolojik gelişim ve değişimi sağlayacak kurumsal desteklerin yetersiz olması sebebiyle ekonomik gelişmişlik sıralamalarında ülke çapında hak ettiği konuma erişememiştir. İlin bu makûs talihinin, sahip olduğu ekonomik alt yapıya uygun bir ekonomik ve sosyolojik üst yapı inşa edilmesi ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. İlimizin ekonomik yapısı tarıma endekslidir. Tarım içerisinde öne çıkan alt sektör ise hayvancılıktır. Bu ekonomik yapı tamamen ilin sahip olduğu üretim faktörleri olan toprak (arazi), ucuz ve bol işgücü ile ilgilidir. Ülkemizin yekpare olarak en büyük üçüncü ova arazilerinden birine sahip olan Muş, Muş Ovası (165 000 ha) başta olmak üzere Bulanık Ovası (52 520 ha), Malazgirt Ovası (45 000 ha) ve Liz Ovası (16 000 ha) ile birlikte toplam 278 520 ha arazi varlığına sahiptir. Bu arazinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak olan Murat ve Karasu nehirlerinin yanı sıra, Büyük ve Küçük Hamurpet ile Kaz Gölleri ve Alparslan I ve II barajları ilimizin en önemli su kaynaklarını oluşturmaktadır. Buna karşın arazi ve su varlığındaki bu zenginliğin üretime dönüştürülmesinde 2 temel engel bulunmaktadır. İlk olarak ilin tarımsal arazi sınıfları tam olarak bilinmemektedir ve ovanın çeşitli yerlerinde ciddi bir taban suyu problemi bulunmaktadır. İl topraklarının üretime kazandırılabilmesi için ivedi bir biçimde toprak haritalama çalışmalarının yapılması ve yer altı suyu hidrolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. İlimizde iklim faktörleri tarımsal ürün deseninin üzerindeki en önemli kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Uzun süren kış dönemini takip eden yağışlı ve donlu geçen bahar ayları özellikle tarla ve bahçe ürünleri açısından önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bölgeye uygun geçici bahçe bitkileri ve vejetasyon süresi kısa tarla ürünlerinin belirlenmesi bu nedenle önem arz etmektedir. Bitkisel üretimdeki bu olumsuz durum organik tarım ve çayır-mera arazisi bakımından umut vericidir. 2016 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Muş organik tarım ürünleri üretiminde 1. sıradadır. İl arazilerinde gübre kullanımı çok düşük düzeydedir ve pestisit kullanımı neredeyse yoktur. Sahip olduğu hayvan varlığını sürdürülebilir kılacak mera arazisine (718 204 ha) sahip olan Muş, ülkemizde Konya’dan sonraki en önemli ildir. İlimizin Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yoğunlaşmış Tarım-Alet Makine üretim sanayi tesisleri bulunmasına rağmen; burada üretilen alet ve makineler; römork, tek ve çift bıçaklı çayır biçme makinaları, ot toplama makinaları gibi basit alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır. İlde bir döküm atölyesinin bulunmayışı, üretimin galvanizleme ve döküm gibi çeşitli aşamalarının Konya, Elazığ veya Gaziantep gibi sanayinin daha gelişmiş olduğu illerde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Gerek yarı mamul ve gerekse de tam mamul haline gelip pazara sunulacak ürünlerde bu durum nakliye masraflarını arttırmakta ve üreticilerin daha teknolojik alet ve makine üretiminin önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra, tarımsal sanayinin lokomotifi olacak bu işletmelerin yetersiz yatırımcı profesyonelliğine ve öz sermayeye sahip olmaları ve kurumsallaşmalarını sağlayacak yerel denetim, kontrol ve teşvik mekanizmalarından yoksun oluşları sektörün gelişememesindeki diğer engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre toplam hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 4. sırada bulunan ilimizde özellikle son yıllarda Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurulu (TKDK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve diğer devlet destekli tarımsal finansman sağlayan kuruluşlar tarafından çok sayıda modern ahır yapımı gerçekleştirilmiştir. Ancak, işletme sermayelerindeki yetersizliklerden dolayı bu ahırların önemli bir bölümü kullanılamamaktadır. Ayrıca gerek mevcut gerekse de yeni yapılmış modern ahırların biyogaz enerjisi gibi son derece kıymetli olan bir alternatif enerji üretebilmelerini sağlayacak donanımları bulunmamaktadır. İl genelinde hayvancılığın geleneksel metotlarla yapılması özellikle ahır hijyeni, hayvan hastalıkları ve süt kalitesi sorununu önemli derecede etkilemektedir. Bingöl ilinde açılması planlanan ve önümüzdeki yıllarda üretime başlaması beklenen SÜTAŞ süt işleme tesisinin ihtiyaç duyduğu kalitedeki sütün teminini gerçekleştirmek üzere DAKA tarafından süt üreticilerinin eğitime alınması bu durumun olumlu şekilde değişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında “Hayvancılık” alanında ihtisas üniversitesi olması; il ve hatta bölge hayvancılığının profesyonel bir şekilde uygulanmasına ilimizdeki bütün kurum ve kuruluştan çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu uğraşı ve gayretin ilk kıvılcımları olarak Türkiye’nin hayvan sayısı bakımından en önemli illerinden biri olan Muş’un hayvancılık yapısının incelenmesi ve yapısal özelliklerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından başlatılmıştır. Son olarak kaz yetiştiriciliği açısından önemli bir üs olan ilimizde kaz yetiştiriciliğinin daha profesyonel ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için konuya dikkat çekmek adına yine UBF bünyesinde iki farklı “Kaz Çalıştayı ve Kaz günü” etkinlikleri yapılmıştır. İlimiz endemik fauna ve florası zengin bir ildir. Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBİVES)’in yaptığı çalışmalara göre ilimiz 66 farklı endemik bitki türüne sahiptir. Muş lalesi son yıllarda yapılan çalışmalarla ülke genelinde ilimizle özdeşleşmiştir. Henüz kültüre alınmamış olan Muş Lalesi ile ilgili olarak MŞÜ Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Muş İli Endemik Bitkileri Projesi” ve “Muş Lalesinde Seleksiyon Islahı İle Çeşit Geliştirilmesi Projesi” adı altında iki farklı proje hazırlanmıştır. Bunun dışında ilimiz, Dünya Doğayı Koruma Birliği IUCN (International Union of Conservation of Nature) listesine göre nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan Telli turna ve Toy kuşlarının yaşam merkezi durumundadır. Ancak her iki kuş türü için bugüne kadar bir çalışma yürütülmemiştir. Herhangi bir ilin veya ülkenin gelişmişliği, ekonomik alt ve üst yapılarının uyuşmasına bağlıdır. İl düzeyinde bu uyuşmanın sağlanması noktasında MŞÜ UBF’de görev yapmakta olan bizler, yukarıda sathi olarak bahsettiğimiz konular hakkındaki “giriş” niteliğindeki çalışmalarımızı sunmak, senelerce bakir kalmış bu güzide ilin sorunlarına eğilmek isteyen akademisyen meslektaşlarımızla temas kurabilmek, onların yaptıkları çalışmalardan esinlenmek ve yarar sağlamak adına 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında “Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi’ni düzenlenmesine karar vermiş bulunmaktayız. Tarıma gönül veren tüm bilim insanlarımızı kongremize davet etmekten onur duyarız” ifadelerini kullandı.
 


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Muş Manşet olarak belediye seçim anketi yapmalı mıyız?

  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  • Muş Manşet Gazetesi - Muş Haber - Yerel Haber - Son Dakika Haberleri - Güncel Haber - Muş Haberleri - Muş - 06 Temmuz 2020 Manşeti
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV